الکترود سلولزی ۸۰۱۰ آذرجوش که برای جوشکاری لوله های قطور و استحکام بال مناسب بوده و از آنجا که این الکترود دارای قابلیت عالی در جوشکاری سرازیر می باشد در آمپراژهای بالا انجام می گیرد نرخ رسوب در واحد زمان بیشتر بوده و نسبت به جوشکاری سر بالا اقتصادی تر می باشد این الکترود برای پاس های گرم، پرکن و نهایی توصیه میشود و اتصالی با کیفیت مطلوب در دماهای پایین ۳۰c-ایجاد می نماید.

Untitled-14