بهترین کیفیت با بیست سال تجربه

روند کنترل کیفی در شرکت آذرجوش قبل از تهیه مواد اولیه آغاز شده و حین فرایند تولید اعمال و تا ساخت محصول نهایی ادامه دارد.لذا این شرکت با تجهیز آزمایشگاه های خود با تکنولوژی روز جهانی و با بهره گیری از توانایی های مهندسین کنترل کیفی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO ثبات در امر کیفیت را برای تولیدات خود تضمین نموده است.

آزمایشگاه تست مکانیکی:

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های کشش همراه با رسم دیاگرام تنش-کرنش و آزمون خمش، دستگاه تست ضربه و سختی سنج می باشد.

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی:

آزمایشگاه آذر جوش مجهز به دستگاه آنالیز کوانتومتری برای تعیین سریع درصد عناصر موجود در فلز جوش و همچنین مواد اولیه و دستگاه طیف سنج فلورسانتی XRF برای اندازه گیری درصد عناصر مواد اولیه است.

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-6

Untitled-7 (1)

Untitled-7