آزمایشگاه ها

 

روند کنترل کیفی در شرکت آذرجوش قبل از تهیه مواد اولیه آغاز شده و حین فرایند تولید اعمال و تا ساخت محصول نهایی ادامه دارد.

لذا این شرکت با تجهیز آزمایشگاه های خود با تکنولوژی روز جهانی و با بهره گیری از توانایی های مهندسین کنترل کیفی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO ثبات در امر کیفیت را برای تولیدات خود تضمین نموده است.

آزمایشگاه تست مکانیکی:

مجهز به دستگاه های کشش همراه با رسم دیاگرام تنش-کرنش و آزمون خمش، دستگاه تست ضربه و سختی سنج می باشد.

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی:

مجهز به دستگاه آنالیز کوانتومتری برای تعیین سریع درصد عناصر موجود در فلز جوش و همچنین مواد اولیه و دستگاه طیف سنج فلورسانتی XRF برای اندازه گیری درصد عناصر مواد اولیه